15 พฤศจิกายน 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาว ทิพยรัตน์  เลียะเครือ
คบ.2  สังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง